Niko Boisselet KMS Rinklin GS vac

Dotace

Představujeme aktuální dotační programy vhodné pro využití při nákupy strojů a techniky.

Dotace na elektromobily - Výzva č. 21/2017

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Výzva“) dle podmínek Národního programu Životní prostředí (dále jen „Program“).
 • Prioritní oblast: 5. Životní prostředí ve městech a obcích.
  • Podoblast: 5.2. Udržitelná městská doprava a mobilita.
   • Podporované aktivity: 5. 2. A - Podpora alternativních způsobů dopravy.

Podpora je poskytována formou:

 • dotace z prostředků Fondu na základě Směrnice MŽP č. 4/2015 určené na pořízení vozidla do majetku žadatele či k úhradě nákladů operativního leasingu nebo
 • kombinace dotace se zvýhodněnou půjčkou poskytnutou Státním fondem životního prostředí ČR na základě Směrnice MŽP č. 8/2017, kterou lze poskytnout pouze v případě pořízení vozidla do majetku žadatele.

Výše podpory na jednotlivá vozidla

V rámci jedné Žádosti je stanovena maximální výše dotace na jednotlivá vozidla, a to fixní částkou dle typu vozidla a jeho pohonu ve výši uvedené v tabulce níže. Maximální výše dotace na jednotlivá vozidla se vztahuje jak na pořízení do majetku žadatele, tak na úhradu nákladů operativního leasingu.
Typ vozidlaPodpora elektromobil
M1 (osobní)250 tis. Kč
N1 (nákladní menší do 2,5t)250 tis. Kč
N1 (nákladní menší od 2,5-3,5t)600 tis. Kč
L7E (malá užitková)200 tis. Kč
L6E100 tis. Kč
L1E, L2E (motorky do 45 km/h)20 tis. Kč
L3E, L4E, L5E, L6E (motorky nad 45 km/h)50 tis. Kč
M2, M3 do 7,5t (minibus)1 mil. Kč

Oprávnění příjemci podpory

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat následující subjekty:
 • územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy,
 • svazky obcí (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění),
 • příspěvkové organizace územních samosprávných celků dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
 • společnosti a ostatní subjekty vlastněné z více než 50 % ÚSC.

Termíny Výzvy

Žadatelé předloží vyplněné Žádosti včetně požadovaných příloh v následujících termínech:
 • Zahájení příjmu Žádostí: 1. 11. 2017
 • Ukončení příjmu Žádostí: 27. 9. 2018 ve 14:00 hod. nebo vyčerpáním alokace

Kompletní znění dotační výzvy 21/2017

Kontaktní osoba: Roman Dvořák ml., Tel.: +420 721 435 780, E-mail: obchod@gardenstudio.cz

Stroje a technika pro profesionální nasazení Pásové traktory Niko   ·   Zpracování půdy Boisselet   ·   Údržba vinice KMS Rinklin   ·   Aku vozítka Humeau   ·   Komunální vysavače GS vac © 2007-2021