Niko Boisselet KMS Rinklin GS vac

Dotace

Představujeme aktuální dotační programy vhodné pro využití při nákupy strojů a techniky.

Dotace na elektromobily

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR Výzvu (číslo 13/2016) pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí.
 • Prioritní oblast: 5. Životní prostředí ve městech a obcích.
  • Podoblast: 5.2. Udržitelná městská doprava a mobilita.
   • Podporované aktivity: 5. 2. A - Podpora alternativních způsobů dopravy.

Výše podpory na jednotlivá vozidla

Maximální ani minimální výše podpory v rámci jedné Žádosti není stanovena, je ovšem stanoven limit maximální výše podpory na jednotlivá vozidla, a to fixní částkou dle typu vozidla a jeho pohonu ve výši uvedené v tabulce:
Typ vozidlaPodpora elektromobil
M1 (osobní)220 tis. Kč
N1 (nákladní menší do 2,5t)220 tis. Kč
N1 (nákladní menší od 2,5-3,5t)500 tis. Kč
L7E (malá užitková)150 tis. Kč
L1E, L2E (motorky do 45 km/h)20 tis. Kč
L3E, L4E, L5E, L6E (motorky nad 45 km/h)50 tis. Kč
M2, M3 do 7,5t (minibus)800 tis. Kč

Oprávnění příjemci podpory

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat následující subjekty:
 • územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy,
 • svazky obcí (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění),
 • příspěvkové organizace územních samosprávných celků dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
 • obecně prospěšné společnosti založené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a obecně prospěšné společnosti vzniklé podle zákona č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech založené městem nebo krajem,
 • spolky a pobočné spolky založené obcí či krajem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění nebo dle §54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
 • akciové společnosti vlastněné z více než 50 procenty obcí či krajem,
 • společnosti s ručením omezeným vlastněné z více než 50 procenty obcí či krajem.

Termíny Výzvy

Žadatelé předloží vyplněné Žádosti včetně požadovaných příloh v následujících termínech:
 • Zahájení příjmu Žádostí: 10. 11. 2016
 • Ukončení příjmu Žádostí: 31. 3. 2017

Kompletní znění dotační výzvy 13/2016

Kontaktní osoba: Petr Pernica, Tel.: +420 608 060 408, E-mail: technika@gardenstudio.cz

Stroje a technika pro profesionální nasazení Pásové traktory Niko   ·   Zpracování půdy Boisselet   ·   Údržba vinice KMS Rinklin   ·   Aku vozítka Humeau   ·   Komunální vysavače GS vac © 2007-2018